KOBUDO KATA MATAYOSHI
Bo:  
  Shushi No Kun
  Choun No Kun
  Sakugawa No Kun
  Tsuken No Kun (Chikin No Kun)
  Shiishi No Kun
Sai:  
  Dai Ichi Sai (Nicho Sai)
  Dai Ni Sai (Sancho Sai)
  Matayoshi No Kata (Shinbaru No Sai)
Tunkua:  
  Tunkua Dai Ichi
  Tunkua Dai Ni
Nunchaku:  
  Nunchaku No Kata


e-mail e-mail

Volver Arriba
© 2006 salomon